ការងារយើង៖ ការឧបត្ថម្ភផលិតស្នាដៃ

កម្មវិធី៖ អភិវឌ្ឍន៍សិល្បៈ

គោលដៅ៖ សិល្បករ ក្រុមសិល្បៈ ទស្សនិកជនក្នុងស្រុក

untitled-1

អំពីគោលគំនិតនៃរដូវវប្បធម៌

ពិភពលោកមានការផ្លាស់ប្តូរ រីឯប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចគ្នាដែរ។ ការផ្លាស់ប្តូរ ឬអភិវឌ្ឍទំាងនេះ (សកលភាវូប-នីយកម្ម អន្តោប្រវេស ជាដើម) ត្រូវបានអ្នកមួយចំនួនមើលឃើញថាជាការគំរាមកំហែងដល់វប្បធម៌ ឬអត្តសញ្ញាណកម្ពុជា។ ក្នុងបរិបទនេះ តើអ្វីទៅជាអត្តសញ្ញាណកម្ពុជា? តើការអោយនិយមន័យនេះ គួរតែរក្សាភាពដើម ឬគួរតែពង្រីកវិសាលភាពនៃនិយមន័យ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលនៃពេលវេលា និងទីកន្លែង? តើអ្នកណាគួរតែជាអ្នកអោយនិយមន័យ? ប្រហែល៩០ភាគរយនៃប្រជាជនកម្ពុជា ជាជនជាតិខ្មែរតើជនជាតិភាគតិចដទៃទៀតត្រូវបានរាប់បញ្ចូលយ៉ាងដូចម្តេច? តើការលេចឡើងនូវភាពចម្រុះផ្សេងៗ (ទម្រង់សហសម័យ វត្តមាននៃសហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា) ជាការប្រឆាំងនឹងវប្បធម៌គោលមែនឬទេ? ហើយយោងទៅលើទស្សនៈបែបណា? តើភាពចម្រុះទាំងនេះ គួរតែត្រូវបានរួមបញ្ចូលថាជា «ពួកយើង» ឬគួរតែត្រូវបែងចែកដាច់ពីគ្នាថាជា «ពួកគេ»?

រដូវវប្បធម៌ជាកម្មវិធីសិល្បៈនិងវប្បធម៌ដែលមានរយៈពេល៣ខែ ចាប់ពីខែមិថុនាដល់សីហា ដែលធ្វើឡើងនៅទីក្រុងភ្នំពេញ។

លក្ខន្តិក៖

  • អាចជាស្នាដៃទោល ឬក្រុមមានសមាជិកមិនលើសពី ៨ នាក់​
  • ជាស្នាដៃសិល្បៈទស្សនីយភាព (ល្ខោន របាំ តន្រ្តី ។ល។) បង្កើតថ្មី កំពុងអភិវឌ្ឍ
    ហើយត្រូវការបញ្ចប់់ ឬជាស្នាដៃត្រៀមបង្កើតថ្មី
  • បេក្ខជនមានអាយុយ៉ាងច្រើន ៣៥ ឆ្នាំ
  • ស្នាដៃត្រូវនឹងគោលគំនិតនៃរដូវវប្បធម៌
  • មានរយៈពេលសម្តែងពី៤០នាទី ទៅ១ម៉ោង
  • សិល្បករត្រូវមានពេលចូលរួមកម្មវិធីរដូវវប្បធម៌

(កម្មវិធីលម្អិតនឹងត្រូវផ្តល់ជូនតាមក្រោយ ហើយតម្រូវឲ្យមានការសម្តែង១-២ដងយ៉ាងច្រើន)

អត្ថប្រយោជន៍៖

  • ទទួលបានការឧបត្ថម្ភស្នាដៃរហូតដល់ ៣០០០ ដុល្លារ
  • ឱកាសចូលរួមសម្តែងក្នុងកម្មវិធី រដូវវប្បធម៌

ផ្តល់មូលនិធិដោយ៖

untitled-2
untitled-1
untitled-3
untitled-5
untitled-4

Support us

follow us

Recent Posts

Start typing and press Enter to search