ការងារយើង: រដូវវប្បធម៌ ២០២០

កម្មវិធី: អភិវឌ្ឍន៍សិល្បៈ
សំដៅលើ: ទស្សនិកជនទូទៅ

website-photo

អំពីកម្មវិធី រដូវវប្បធម៌ «ការបង្ហាញអត្តសញ្ញាណ៖ ពួកគេ និង/ឬ ពួកយើង»

ពិភពលោកមានការផ្លាស់ប្តូរ រីឯប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចគ្នាដែរ។ ការផ្លាស់ប្តូរ ឬការអភិវឌ្ឍទំាងនេះ (សកលភាវូបនីយកម្ម អន្តោប្រវេសន៍ ជាដើម) ត្រូវបានអ្នកមួយចំនួនមើលឃើញថាជាការគំរាមកំហែងដល់វប្បធម៌ ឬអត្តសញ្ញាណកម្ពុជា។ ក្នុងបរិបទនេះ តើអ្វីទៅជាអត្តសញ្ញាណកម្ពុជា? តើការឱ្យនិយមន័យនេះគួរតែរក្សាភាពដើម ឬគួរតែពង្រីកវិសាលភាពនៃនិយមន័យ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលនៃពេលវេលា និងទីកន្លែង? តើអ្នកណាគួរតែជាអ្នកឱ្យនិយមន័យ? ប្រហែល៩០ភាគរយនៃប្រជាជនកម្ពុជាជាជនជាតិខ្មែរ តើជនជាតិភាគតិចដទៃទៀតត្រូវបានរាប់បញ្ចូលយ៉ាងដូចម្តេច? តើការលេចឡើងនូវភាពចម្រុះផ្សេងៗ (ទម្រង់សហសម័យ វត្តមាននៃសហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា) ជាការប្រឆាំងនឹងវប្បធម៌គោលមែន ឬទេ? ហើយយោងទៅលើទស្សនៈបែបណា? តើភាពចម្រុះទាំងនេះ គួរតែត្រូវបានរួមបញ្ចូលថាជា «ពួកយើង» ឬគួរតែត្រូវបែងចែកដាច់ពីគ្នាថាជា «ពួកគេ»?

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីវិធានការណ៍ការពារអាយឌីអាយនៅរដូវវប្បធម៌

ផ្តល់មូលនិធិដោយ:

untitled-31

សហការឧបត្ថម្ភដោយ:

pactics-cambodia

ដៃគូផ្សព្វផ្សាយ:

chenla-logo-final-01-no-white-bg

០៣ តុលា ២០២០

៣-៤ល្ងាច៖ ការសម្តែងសាកល្បង «រដឺមស្រុកហៃ ឬ ប្រពៃណីភូមិខ្ញុំ» ដោយសហគមន៍ជនជាតិកួយ នៅឆាកសិល្បៈខ្មែរអមតៈ សារមន្ទីរជាតិ

០៤ តុលា ២០២០

៦:៣០-៧:៣០យប់៖ ការសម្តែងពេញ «រដឺមស្រុកហៃ ឬ ប្រពៃណីភូមិខ្ញុំ» ដោយសហគមន៍ជនជាតិកួយ នៅឆាកសិល្បៈខ្មែរអមតៈ សារមន្ទីរជាតិ

 

០៩ តុលា ២០២០

៦-៧:៣០យប់៖ វេទិការពិភាក្សា «ពួកគេ និង/ឫ ពួកយើង» នៅ The Desk Coworking Space

១០ តុលា ២០២០

៣-៤ល្ងាច៖ ការសម្តែងសាកល្បងរបាំសហសម័យ «កន្លោង» និង «ងងឹត» នៅឆាកសិល្បៈខ្មែរអមតៈ សារមន្ទីរជាតិ

១១ តុលា ២០២០

៦:៣០-៧:៣០យប់៖ ការសម្តែងពេញរបាំសហសម័យ «កន្លោង» និង «ងងឹត» នៅឆាកសិល្បៈខ្មែរអមតៈ សារមន្ទីរជាតិ

១៦ តុលា ២០២០

២:៣០-៥:៣០យប់៖ កម្មវិធីអន្តរសកម្មភាព «សហសម័យធ្វើដំណើរទៅមុខ» នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈ

១៧ តុលា ២០២០

៣-៤ល្ងាច៖ ការសម្តែងសាកល្បងរបាំសហសម័យ «ឫសគល់» នៅឆាកសិល្បៈខ្មែរអមតៈ សារមន្ទីរជាតិ

១៨ តុលា ២០២០

៦:៣០-៧:៣០យប់៖ ការសម្តែងពេញរបាំសហសម័យ «ឫសគល់» នៅឆាកសិល្បៈខ្មែរអមតៈ សារមន្ទីរជាតិ

០៧ វិច្ឆិកា ២០២០

៣-៤ល្ងាច៖ ការសម្តែងសាកល្បងតន្រ្តីបុរាណថ្មី «សិល្បៈ និងបរិស្ថាន» នៅឆាកសិល្បៈខ្មែរអមតៈ សារមន្ទីរជាតិ

២០ វិច្ឆិកា ២០២០

២:៣០-៥:៣០ល្ងាច៖ កម្មវិធីអន្តរសកម្មភាព «សម្របខ្លួន និងបោះជំហានទៅមុខ» (តាមរយៈ Zoom)

២៧ វិច្ឆិកា ២០២០

២:៣០-៥:៣០យប់៖ កម្មវិធីអន្តរសកម្មភាព «អត្តសញ្ញាណនាជ្រុងម្ខាង» នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈ

២៨ វិច្ឆិកា ២០២០

៣-៤ល្ងាច៖ ការសម្តែងសាកល្បងល្ខោននិយាយ «ងងឹតទាំងថ្ងៃ» នៅឆាកសិល្បៈខ្មែរអមតៈ សារមន្ទីរជាតិ

២៩ វិច្ឆិកា ២០២០

៦:៣០-៧:៣០យប់៖ ការសម្តែងពេញល្ខោននិយាយ «ងងឹតទាំងថ្ងៃ» នៅឆាកសិល្បៈខ្មែរអមតៈ សារមន្ទីរជាតិ

១២ ធ្នូ ២០២០

២-៤ល្ងាច៖ ល្ខោនអាន ផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈ ទំព័រហ្វេសប៊ុកសិល្បៈខ្មែរអមតៈ

ស្វែងយល់បន្ថែមពី ល្ខោនអាន

៦:៣០-៧:៣០យប់៖ ចាក់ផ្សាយល្ខោននិយាយ «ចាប៉ីកេរតា» លើ ទំព័រហ្វេសប៊ុកសិល្បៈខ្មែរអមតៈ

ស្វែងយល់បន្ថែមពីល្ខោននិយាយ

១៣ ធ្នូ ២០២០

៦:៣០-៧:៣០យប់៖ ចាក់ផ្សាយតន្រ្តីបុរាណថ្មី «សិល្បៈ និងបរិស្ថាន» លើ​ ទំព័រហ្វេសប៊ុកសិល្បៈខ្មែរអមតៈ

ស្វែងយល់បន្ថែមពីតន្ត្រីបុរាណថ្មី

FESTIVAL SCHEDULE

ABOUT THE BANDS

ALL THIDSA MOLAM

All Thidsa Molam is a Post Molam Band from Mahasarakham, the northeast of Thailand. The highlight of All-Thidsa band is their live performances, in which they attract, improvise, highly engage and entertain the audiences. Most of their members are now became lecturers of Molam music, in the department of traditional and Western music in Mahasarakram University.

See their performance – 06 & 07 Sep 2019, 8-9:30pm at Alliance Française (Rooftop)

Meet the artists – 07 Sep 2019, 2-5pm at Alliance Française (Classroom)

all-thida-molam-for-website

REGISTER NOW TO JOIN WORKSHOPS WITH THE ARTISTS: Click to download the information pack 

Friday 27 October Saturday 28 October Sunday 29 October
10.30am-12pm

REPfest Forum

Center for Khmer Studies

2pm-3pm Public Workshops

Heritage Hub

– Kohei Nishikawa
(Japan)

Krousar Thmey

– Medhā
(Cambodia)

Sala Thaom Chas

– Champasak
Shadow Theater
(Laos)

Public Workshops

Heritage Hub

– Law Ka Nat
(Myanmar)

Krousar Thmey

– Đông Kinh Cổõ
Nhạąc (Vietnam)

Sala Thaom Chas

– Yaksao
(Cambodia)

 

7pm-8.30pm Performance

Krousar Thmey

– Medhā
(Cambodia)
– Đông Kinh Cổõ
Nhạąc (Vietnam)

Heritage Hub

– Kohei Nishikawa
(Japan)
– Law Ka Nat
(Myanmar)
– Yaksao
(Cambodia)

Performance

Krousar Thmey

– Medhā
(Cambodia)
– Đông Kinh Cổõ
Nhạąc (Vietnam)

Heritage Hub

– Kohei Nishikawa
(Japan)
– Law Ka Nat
(Myanmar)
– Yaksao
(Cambodia)

Closing Performance

Heritage Hub

– Arn Chorn Pond,
Seyma Thon &
Thuch Savang
(Cambodia)

Sala Thoam Chas

– Champasak
Shadow Theater
(Laos)

រដូវវប្បធម៌ ២០១៨

នៅក្នុងដំណាក់កាលវិវត្តឥតឈប់ឈរនៃសង្គមមនុស្ស តើយើងអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណខ្លួនឯង​បានដោយរបៀបណា? តើយើងមានប្រតិកម្មតបទៅនឹងបម្រែបម្រួលប្រវត្តិសាស្ត្រ វប្បធម៌ និងទីតាំងភូមិសាស្ត្រយ៉ាងដូចម្ដេច? តើការយល់ឃើញរបស់យើង អត្តសញ្ញាណកម្ពុជា បានរួមបញ្ចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរឬទេ? តើអ្នកគិតថា កម្ពុជាជាប្រទេសមួយ ដែលមានពហុវប្បធម៌ឬទេ?

សិល្បៈខ្មែរអមតៈពិតជាមានសេចក្ដីសោមនស្ស សូមចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី «រដូវវប្បធម៌» ជាលើកទីមួយ។ កម្មវិធីនេះ នឹងកើតមានឡើងក្នុងរយៈពេលបីខែ រួមមានការសម្ដែង កិច្ចពិភាក្សា ការបញ្ចាំងភាពយន្ត ពិព័រណ៍ និងសិក្ខាសាលា ពីខែកក្កដា ដល់ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ក្រោមប្រធានបទ “ការស្វែងរកអត្តសញ្ញាណ”។ គោលបំណងនៃកម្មវិធី គឺបំផុស​សំណួរក្នុងចំណោម និងរវាងទស្សនិកជន ជាមួយសិល្បករ ព្រមទាំងជំរុញឲ្យមានការជជែកពិភាក្សា ទៅលើការយល់ឃើញរបស់ពួកគេជុំវិញពាក្យ «អត្តសញ្ញាណ» ជាពិសេសអំពី «អត្តសញ្ញាណកម្ពុជា»។

យើងជឿជាក់ថា រដូវវប្បធម៌នេះ នឹងជាកម្មវិធីដ៏មានសារៈសំខាន់ និងអាចញ៉ាំងចិត្តអ្នកគ្រប់គ្នា។

ស្វែងយល់បន្ថែមពីកម្មវិធី រដូវវប្បធម៌២០១៨៖ ការស្វែងរកអត្តសញ្ញាណ

Support us

follow us

Start typing and press Enter to search