ការងារយើង: រដូវវប្បធម៌

កម្មវិធី: មជ្ឈមណ្ឌលបេតិកភណ្ឌ
ផ្តោតលើ: ទស្សនិកជនទូទៅ

ផ្តល់មូលនិធិដោយ៖

untitled-31

សហការឧបត្ថម្ភដោយ៖

pactics-cambodia

ដៃគូផ្សព្វផ្សាយ៖

chenla-logo-final-01-no-white-bg

រដូវប្បធម៌ «ការស្វែងរកអត្តសញ្ញាណ» ឆ្នាំ ២០១៨

នៅក្នុងដំណាក់កាលវិវត្តឥតឈប់ឈរនៃសង្គមមនុស្ស តើយើងអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណខ្លួនឯង​បានដោយរបៀបណា? តើយើងមានប្រតិកម្មតបទៅនឹងបម្រែបម្រួលប្រវត្តិសាស្ត្រ វប្បធម៌ និងទីតាំងភូមិសាស្ត្រយ៉ាងដូចម្ដេច? តើការយល់ឃើញរបស់យើង អត្តសញ្ញាណកម្ពុជា បានរួមបញ្ចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរឬទេ? តើអ្នកគិតថា កម្ពុជាជាប្រទេសមួយ ដែលមានពហុវប្បធម៌ឬទេ?

សិល្បៈខ្មែរអមតៈពិតជាមានសេចក្ដីសោមនស្ស សូមចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី «រដូវវប្បធម៌» ជាលើកទីមួយ។ កម្មវិធីនេះ នឹងកើតមានឡើងក្នុងរយៈពេលបីខែ រួមមានការសម្ដែង កិច្ចពិភាក្សា ការបញ្ចាំងភាពយន្ត ពិព័រណ៍ និងសិក្ខាសាលា ពីខែកក្កដា ដល់ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ក្រោមប្រធានបទ “ការស្វែងរកអត្តសញ្ញាណ”។ គោលបំណងនៃកម្មវិធី គឺបំផុស​សំណួរក្នុងចំណោម និងរវាងទស្សនិកជន ជាមួយសិល្បករ ព្រមទាំងជំរុញឲ្យមានការជជែកពិភាក្សា ទៅលើការយល់ឃើញរបស់ពួកគេជុំវិញពាក្យ «អត្តសញ្ញាណ» ជាពិសេសអំពី «អត្តសញ្ញាណកម្ពុជា»។

យើងជឿជាក់ថា រដូវវប្បធម៌នេះ នឹងជាកម្មវិធីដ៏មានសារៈសំខាន់ និងអាចញ៉ាំងចិត្តអ្នកគ្រប់គ្នា។ សូមចូលរួមកម្មវិធីនេះទាំងអស់គ្នាជាមួយយើង និងសាកល្បងគិតអំពី «អត្តសញ្ញាណ» របស់យើង!

ស្វែងយល់បន្ថែមពីកម្មវិធី រដូវវប្បធម៌ «ការស្វែងរកអត្តសញ្ញាណ» ឆ្នាំ ២០១៨

REGISTER NOW TO JOIN WORKSHOPS WITH THE ARTISTS: Click to download the information pack 

Friday 27 October Saturday 28 October Sunday 29 October
10.30am-12pm

REPfest Forum

Center for Khmer Studies

2pm-3pm Public Workshops

Heritage Hub

– Kohei Nishikawa
(Japan)

Krousar Thmey

– Medhā
(Cambodia)

Sala Thaom Chas

– Champasak
Shadow Theater
(Laos)

Public Workshops

Heritage Hub

– Law Ka Nat
(Myanmar)

Krousar Thmey

– Đông Kinh Cổõ
Nhạąc (Vietnam)

Sala Thaom Chas

– Yaksao
(Cambodia)

 

7pm-8.30pm Performance

Krousar Thmey

– Medhā
(Cambodia)
– Đông Kinh Cổõ
Nhạąc (Vietnam)

Heritage Hub

– Kohei Nishikawa
(Japan)
– Law Ka Nat
(Myanmar)
– Yaksao
(Cambodia)

Performance

Krousar Thmey

– Medhā
(Cambodia)
– Đông Kinh Cổõ
Nhạąc (Vietnam)

Heritage Hub

– Kohei Nishikawa
(Japan)
– Law Ka Nat
(Myanmar)
– Yaksao
(Cambodia)

Closing Performance

Heritage Hub

– Arn Chorn Pond,
Seyma Thon &
Thuch Savang
(Cambodia)

Sala Thoam Chas

– Champasak
Shadow Theater
(Laos)

All events are free admission.

Registration will be required in advance for the REPfest Forum and the Public Workshops – details will follow here.

Support us

follow us

Start typing and press Enter to search