ព្រឹត្តិការណ៍កំពុងកើតឡើង

គម្រោង & ឱកាស

កាលវិភាគព្រឹត្តិការណ៍

មីនា-ឧសភា

បើកទទួលពាក្យអាហារូបករណ៍សិល្បៈអមតៈអាន ចនផន, ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូល ទីនេះ.

មករា

កុម្ភៈ

១៦ កុម្ភៈ​ – ទស្សនាចរណ៍កម្មវិធីរដូវវប្បធម៌ ការសម្តែងដោយសហគមន៍ជនជាតិកួយ «ប្រពៃណីភូមិខ្ញុំ ឬ រដឺមស្រុកហៃ» ម៉ោង ៦-៧យប់ នៅប្រាសាទព្រះគោ ស្រុកថាឡាបរិវ៉ាត់ ខេត្តស្ទឹងត្រែង

១៩ កុម្ភៈ​ – ទស្សនាចរណ៍កម្មវិធីរដូវវប្បធម៌ ការសម្តែងដោយសហគមន៍ជនជាតិកួយ «ប្រពៃណីភូមិខ្ញុំ ឬ រដឺមស្រុកហៃ» ម៉ោង ៦-៧យប់ នៅសាលាបឋមសិក្សា ពូរ តាំង ក្រុងសែនមនោរម្យ ខេត្តស្ទឹងត្រែង

មីនា

បើកទទួលពាក្យអាហារូបករណ៍សិល្បៈអមតៈអាន ចនផន

ពេញមួយឆ្នាំ

បើកទទួលពាក្យស្នើសុំសម្រាប់មូលនិធិដាំដុះចល័ត, ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូល ទីនេះ

មេសា

បើកទទួលពាក្យអាហារូបករណ៍សិល្បៈអមតៈអាន ចនផន

ឧសភា

បើកទទួលពាក្យអាហារូបករណ៍សិល្បៈអមតៈអាន ចនផន

២៧-២៨ ឧសភា​ – សិក្ខាសាលាអនឡាញ «ការបញ្ចេញមតិច្នៃប្រឌិតក្នុងចំណោមមនុស្សវ័យក្មេងកម្ពុជា» ព័ត៌មានបន្ថែម ទីនេះ

មិថុនា

កក្កដា

សីហា

កញ្ញា

តុលា

វិច្ឆិកា

ធ្នូ

follow us

Start typing and press Enter to search