ព្រឹត្តិការណ៍កំពុងកើតឡើង

គម្រោង & ឱកាស

កាលវិភាគព្រឹត្តិការណ៍

ខែមករា

ខែកុម្ភៈ

១៧-២២ កុម្ភៈ​ – វគ្គខ្លី៖ តែងនិពន្ធរឿងល្ខោន នៅអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈ – ភ្នំពេញ

ខែមីនា

០១ មីនា៖ វេទិការសុមិន លើកទី ២ – ខេត្តសៀមរាប

២៩ មីនា៖ ការចែករំលែកពីការស្រាវជ្រាវលើកទី ១ – ខេត្តសៀមរាប

ពេញមួយឆ្នាំ

ទស្សនាការសម្តែង ត្រៃឋាន នៅសារមន្ទីរជាតិកម្ពុជា

ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូល Experience CLA.

ខែមេសា

ខែឧសភា

០៣ ឧសភា៖ វេទិការសុបិន លើកទី​ ៣ – ខេត្តសៀមរាប

ខែមិថុនា

២៨ មិថុនា៖ ការចែករំលែកពីការស្រាវជ្រាវលើកទី ២ – ខេត្តសៀមរាប

ខែកក្កដា

០៥ កក្កដា៖ វេទិកាសុបិន លើកទី ៤ – ខេត្តសៀមរាប

ខែសីហា

៣០ សីហា៖ ការចែករំលែកពីការស្រាវជ្រាវ លើកទី ៣ – ខេត្តសៀមរាប

ខែកញ្ញា

០៦ កញ្ញា៖ វេទិការសុបិន​លើកទី ៥ – ខេត្តសៀមរាប

ខែតុលា

ខែវិច្ឆិកា

ខែធ្នូ

ឱកាសការងារ

Support us

follow us

Start typing and press Enter to search