មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ

ការបោះពុម្ពផ្សាយ

ប្រធានបទស្រាវជ្រាវ

យើងយល់ថាប្រធានបទស្រាវជ្រាវទាំងនេះ នឹងចូលរួមចំណែកផ្តល់ចំណេះដឹងយ៉ាងមានតម្លៃអំពីសិល្បៈ និង វប្បធម៌នៅកម្ពុជា។

សូមទាក់ទងមកពួកយើងតាមរយៈ info@cambodianlivingarts.org ប្រសិនបើអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការ ស្វែងយល់បន្ថែមពីកិច្ចការខាងក្រោម:

 • ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ការស្ទង់មតិការងារក្នុងវិស័យសិល្បៈទស្សនីយភាព របស់សិល្បៈខ្មែរអមតៈ ដែលបានធ្វើឡើងនៅ ឆ្នាំ២០១៣ និង២០១៤។
 • រៀបចំការស្ទង់មតិសម្រាប់ និស្សិតអាហារូបករណ៍ អាច ចនផន និង / ឬនិស្សិតមកពីសាលាមធ្យមវិចិត្រសិល្បៈ ឬសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈ
 • ការស្រាវជ្រាវទីផ្សារពីទស្សនិកជននៅកម្ពុជា (តើអ្វី នៅពេលណា កន្លែងណា ដែលទស្សនិកជនកម្ពុជាមកពីគ្រប់ មជ្ឈដ្ឋាន ចង់ទស្សនាសិល្បៈទស្សនីយភាព ហើយតើពួកគាត់អាចចំណាយថវិកាប៉ុន្មានដើម្បីចូលរួម?)
 • ស្រាវជ្រាវរកតួនាទី ឳកាសនិងសិទ្ធរបស់វប្បធម៌ជនជាតិដើមភាគតិច នៅក្នុងវិស័យសិល្បៈនៅកម្ពុជា។
 • ស្រាវជ្រាវពីទស្សនៈរបស់សកម្មជនសិល្បៈនៅកម្ពុជា។
 • រៀបចំការសិក្សាពីលទ្ធភាពបង្កើតកម្មវិធីមីក្រូបេសកកម្ម សម្រាប់អ្នកនិពន្ធ អ្នកអភិរក្ស និងអ្នករាំរបាំជាដើម
 • សិក្សាពីលទ្ធភាពនៃមូលនិធិចល័តរបស់កម្ពុជា នៅក្នុងសមាគមន៍អាស៊ាន/
 • សិក្សាពីតួនាទីរបស់យុវវ័យ ជាអ្នកសម្របសម្រួលក្នុងការអភិវឌ្ឍទស្សនិកជន និងផលិតកម្មសិល្បៈនីមួយៗ
 • សិក្សាពីវិធីដែលអាចថែរក្សាការផ្ទេរប្រពៃណីរបស់កម្ពុជា ឲ្យបានគង់វង្សនៅក្នុងយុគសម័យឌីជីថល
 • ស្រាវជ្រាវអំពីទំនាក់ទំនងរវាង ភាពផ្សេងគ្នាការផ្តល់មូលនិធិ និងភាពផ្សេងគ្នានៃវប្បធម៌
 • ស្រាវជ្រាវអំពីយុទ្ធសាស្រ្តនិរន្តភាព សម្រាប់សហគ្រាសវប្បធម៌នៅកម្ពុជា
 • សិក្សាពីលទ្ធភាពនៃការចូលរួមសហគមន៍អន្តរជាតិ (ឧទាហរណ៍ នៅប្រទេសបារាំង អាមេរិក ឬអូស្ត្រាលី) កាន់តែខ្លាំងឡើង នៅក្នុងសកម្មភាពវប្បធម៌ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងវិធីដែលអាចធ្វើវាបាន។
 • តើកម្ពុជាត្រូវការមហោស្រពសិល្បៈថ្នាក់ជាតិដែរឬទេ?
 • តើកម្ពុជាត្រូវការមហោស្រពសិល្បៈថ្នាក់អន្តរជាតិដែរឬទេ?
 • ការវាយតម្លៃនៃរចនាសម្ព័ន្ធវប្បធម៌របស់កម្ពុជា
 • គូសផែនទីប្រព័ន្ធអេកូសិល្បៈខ្មែរ

វីដេអូឯកសារ

អំពីយើង និងការងាររបស់យើង

https://youtu.be/20UF9uFDc4w

OUR STORY 1998 – 2017

https://youtu.be/K6A63Tv8Rug

CLA Living Arts Fellows 2017

https://youtu.be/tI_FyJiPViw

Peter Gabriel talks to Arn Chorn Pond – Full Conversation

https://youtu.be/MkzEhVsJV5E

Arn Chorn –Pond Living Arts Scholarship Students 2016

https://youtu.be/XrcjYohEfZ0

CLA Fellows Program 2015

https://youtu.be/ooVlKB-_Ch8

Bangsokol: A Requiem for Cambodia

https://youtu.be/HkhGL_gRUZ4

Jolana Jongjam 2 Teaser

ឯកសារ

https://youtu.be/XHbmHuFgqx0

Song for the Death: Kantoaming Music

https://youtu.be/QHombqHxFhc

Smot: Enchanting Sound

https://youtu.be/TGgwlkAOVbQ

Cambodian Classical Wedding Music

ស្រ្តី សិល្បៈ និងក្តីស្រមៃ

https://youtu.be/Xs_saxNSxz4

Sophiline CHEAM-SHAPIRO

https://youtu.be/3qv36LCqZRU

KHOUTH Sochampawatd

https://youtu.be/XFg7QdKes9k

CHREK Sopha

https://www.youtube.com/watch?v=k5SZrr51ReU

CHHORN Sina

https://youtu.be/wARDFppYhLo

HUN Pen

ការសម្តែង

https://youtu.be/2XQ8xd2E2kE

Amatak Festival (2014) Dance by Children of Bassac (Part 1)

https://youtu.be/telPS02VcR8

Amatak Festival (2014) Dance by Children of Bassac (Part 2)

https://youtu.be/cSkpeggRDwE

Amatak Festival (2014) Music by Sounds of Angkor

https://youtu.be/xqAIWsQdT2Q

Amatak Festival (2014) Chapei Dang Weng performed by Chapei Amatak Band

https://youtu.be/l552mW9AJwU

Amatak Festival (2014) Chapei Dang Weng performed by Community of Living Chapei

https://youtu.be/UQIOVD4J2MY

Large Shadow Puppet by Children of Bassac Troupe (2015)

https://youtu.be/6KW2ANhk9_Y

akhon Yike: The Story of Mak Therng (2015) Part 1

https://youtu.be/5gsMQaoKYc8

Lakhon Yike: The Story of Mak Therng (2015) Part 2

https://youtu.be/GvwZRGvVMlE

Lakhon Yike: The Story of Mak Therng (2015) Part 3

Support us

follow us

Start typing and press Enter to search