មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ

ការបោះពុម្ពផ្សាយ

ប្រធានបទស្រាវជ្រាវ

យើងយល់ថាប្រធានបទស្រាវជ្រាវទាំងនេះ នឹងចូលរួមចំណែកផ្តល់ចំណេះដឹងយ៉ាងមានតម្លៃអំពីសិល្បៈ និង វប្បធម៌នៅកម្ពុជា។

សូមទាក់ទងមកពួកយើងតាមរយៈ info@cambodianlivingarts.org ប្រសិនបើអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការ ស្វែងយល់បន្ថែមពីកិច្ចការខាងក្រោម:

 • ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ការស្ទង់មតិការងារក្នុងវិស័យសិល្បៈទស្សនីយភាព របស់សិល្បៈខ្មែរអមតៈ ដែលបានធ្វើឡើងនៅ ឆ្នាំ២០១៣ និង២០១៤។
 • រៀបចំការស្ទង់មតិសម្រាប់ និស្សិតអាហារូបករណ៍ អាច ចនផន និង / ឬនិស្សិតមកពីសាលាមធ្យមវិចិត្រសិល្បៈ ឬសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈ
 • ការស្រាវជ្រាវទីផ្សារពីទស្សនិកជននៅកម្ពុជា (តើអ្វី នៅពេលណា កន្លែងណា ដែលទស្សនិកជនកម្ពុជាមកពីគ្រប់ មជ្ឈដ្ឋាន ចង់ទស្សនាសិល្បៈទស្សនីយភាព ហើយតើពួកគាត់អាចចំណាយថវិកាប៉ុន្មានដើម្បីចូលរួម?)
 • ស្រាវជ្រាវរកតួនាទី ឳកាសនិងសិទ្ធរបស់វប្បធម៌ជនជាតិដើមភាគតិច នៅក្នុងវិស័យសិល្បៈនៅកម្ពុជា។
 • ស្រាវជ្រាវពីទស្សនៈរបស់សកម្មជនសិល្បៈនៅកម្ពុជា។
 • រៀបចំការសិក្សាពីលទ្ធភាពបង្កើតកម្មវិធីមីក្រូបេសកកម្ម សម្រាប់អ្នកនិពន្ធ អ្នកអភិរក្ស និងអ្នករាំរបាំជាដើម
 • សិក្សាពីលទ្ធភាពនៃមូលនិធិចល័តរបស់កម្ពុជា នៅក្នុងសមាគមន៍អាស៊ាន/
 • សិក្សាពីតួនាទីរបស់យុវវ័យ ជាអ្នកសម្របសម្រួលក្នុងការអភិវឌ្ឍទស្សនិកជន និងផលិតកម្មសិល្បៈនីមួយៗ
 • សិក្សាពីវិធីដែលអាចថែរក្សាការផ្ទេរប្រពៃណីរបស់កម្ពុជា ឲ្យបានគង់វង្សនៅក្នុងយុគសម័យឌីជីថល
 • ស្រាវជ្រាវអំពីទំនាក់ទំនងរវាង ភាពផ្សេងគ្នាការផ្តល់មូលនិធិ និងភាពផ្សេងគ្នានៃវប្បធម៌
 • ស្រាវជ្រាវអំពីយុទ្ធសាស្រ្តនិរន្តភាព សម្រាប់សហគ្រាសវប្បធម៌នៅកម្ពុជា
 • សិក្សាពីលទ្ធភាពនៃការចូលរួមសហគមន៍អន្តរជាតិ (ឧទាហរណ៍ នៅប្រទេសបារាំង អាមេរិក ឬអូស្ត្រាលី) កាន់តែខ្លាំងឡើង នៅក្នុងសកម្មភាពវប្បធម៌ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងវិធីដែលអាចធ្វើវាបាន។
 • តើកម្ពុជាត្រូវការមហោស្រពសិល្បៈថ្នាក់ជាតិដែរឬទេ?
 • តើកម្ពុជាត្រូវការមហោស្រពសិល្បៈថ្នាក់អន្តរជាតិដែរឬទេ?
 • ការវាយតម្លៃនៃរចនាសម្ព័ន្ធវប្បធម៌របស់កម្ពុជា
 • គូសផែនទីប្រព័ន្ធអេកូសិល្បៈខ្មែរ

វីដេអូឯកសារ

អំពីយើង និងការងាររបស់យើង

OUR STORY 1998 – 2017

CLA Living Arts Fellows 2017

Peter Gabriel talks to Arn Chorn Pond – Full Conversation

Arn Chorn –Pond Living Arts Scholarship Students 2016

CLA Fellows Program 2015

Bangsokol: A Requiem for Cambodia

Jolana Jongjam 2 Teaser

ឯកសារ

Song for the Death: Kantoaming Music

Smot: Enchanting Sound

Cambodian Classical Wedding Music

ស្រ្តី សិល្បៈ និងក្តីស្រមៃ

Sophiline CHEAM-SHAPIRO

KHOUTH Sochampawatd

CHREK Sopha

CHHORN Sina

HUN Pen

ការសម្តែង

Amatak Festival (2014) Dance by Children of Bassac (Part 1)

Amatak Festival (2014) Dance by Children of Bassac (Part 2)

Amatak Festival (2014) Music by Sounds of Angkor

Amatak Festival (2014) Chapei Dang Weng performed by Chapei Amatak Band

Amatak Festival (2014) Chapei Dang Weng performed by Community of Living Chapei

Large Shadow Puppet by Children of Bassac Troupe (2015)

akhon Yike: The Story of Mak Therng (2015) Part 1

Lakhon Yike: The Story of Mak Therng (2015) Part 2

Lakhon Yike: The Story of Mak Therng (2015) Part 3

Support us

follow us

Start typing and press Enter to search