ហ៊ុន ប៉ែនអនុ​ប្រធាន​នាយកដ្ឋាន​សិល្បៈ​​ទស្សនីយភាព ក្រសួង​វប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ

    ប៉ែន គឺជា​អ្នក​របាំ និង​គ្រូ​ដំឡើង​របាំបុរាណ ដែល​បាន​ចូល​រួម​ចំណែក​ក្នុង​វិស័យ​របាំ​សហសម័យ​អស់​រយៈ​ពេល​មួយ​​ទសវត្សរ៍​​មក​​ហើយ ។ គាត់​ក៏​ជា​អ្នក​គ្រប់​គ្រង​សិល្បៈ​មួយ​រូប​ ហើយ​ថ្មីៗ​នេះ​គាត់​មាន​តួនាទី​ជាអនុ​ប្រធាន​នាយកដ្ឋាន​សិល្បៈ​​ទស្សនីយភាព នៃ​ក្រសួង​វប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈផង​ដែរ។

    Start typing and press Enter to search