កម្មវិធីសិក្សា «សិល្បៈដើម្បីការអភិវឌ្ឍ»

វគ្គសិក្សាស្វែងយល់ពីអំណាចនៃសិល្បៈ និងវប្បធម៌ដែលជាកម្លាំងជំរុញការផ្លាស់ប្តូរ។ តើការការពារបេតិកភណ្ឌ ការបង្ហាញពីប្រវត្តិសាស្ត្រ ជំរុញការបញ្ចេញមតិ ការលើកកម្ពស់និរន្តរភាព និងភាពចម្រុះនៃវប្បធម៌អាចព្យាបាលប្រជាជន និងកសាងប្រទេសក្រោយជម្លោះឡើងវិញបានដោយរបៀបណា ខណៈពេលដែលដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព? តើ​វិធីសាស្ត្រ​ណា​ខ្លះ​ដែល​អាច​សម្រេច​បាន វេទិកា​អ្វី​ដែល​បាន​បង្ហាញ​ថា​មាន​ប្រយោជន៍ វិធីសាស្ត្រ​អ្វីខ្លះ​ដែល​មិនទទួលបានជោគជ័យ? វគ្គសិក្សានេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីផ្តល់ឱកាសឱ្យមានការចូលរួមយ៉ាងទូលំទូលាយជាមួយប្រធានបទ និងប្រទេស៖ ការនិទានរឿង និងភាពយន្ត ប្រវត្តិ និងទ្រឹស្តី ការសម្តែង និងបទពិសោធន៍ ការចូលមើលគេហទំព័រ និងការសម្ភាសន៍ ព្រមទាំងគម្រោងជាក្រុម។ ដោយសារវគ្គសិក្សានេះផ្តល់នូវវេទិកាមួយដើម្បីស្វែងយល់ និងពិភាក្សាអំពីវិធីសាស្រ្តក្នុងការកសាងឡើងវិញ ការធ្វើឱ្យរស់រានឡើងវិញ ការផ្សះផ្សា និងការកសាងសន្តិភាព គោលបំណងរបស់វា គឺដើម្បីជំរុញការពិភាក្សា ឆ្លុះបញ្ចាំងលើការអនុវត្ត គំនិត និងចក្ខុវិស័យ។

“ខ្ញុំគិតថាវាជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃដំណើរការសិក្សា ដែលសិស្សត្រូវបានគេសួរសំណួរ និងរបៀបដែលពួកគេអាចពិភាក្សាបន្ថែមអំពីការដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់របស់សិល្បៈ និងវប្បធម៌ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា”។ – នឿន សូនី ឆ្នាំទី៤ ជំនាញផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ។