ការបង្ហាញទេពកោសល្យចម្រុះ

ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង៖
១០ ខែធ្នូ

ទីតាំង៖
ឧទ្យាន Coconut Park

ការបង្ហាញទេពកោសល្យចម្រុះ

មានគោលបំណងផ្តល់ឱកាសនិងលើកទឹកចិត្តដល់យុវជន ក្នុងការចូលរួមបង្ហាញទេពកោសល្យរបស់ពួកគេទៅកាន់សាធារណជន តាមរយៈការផ្តល់ជាវេទិកាសម្តែងដ៏សមរម្យមួយដែលលើកកម្ពស់ និងផ្តល់តម្លៃដល់ភាពច្នៃប្រតិដ្ឋរបស់ពួកគេ។

កម្រងរូបភាព