ថ្ងៃទី ២៥ កុម្ភៈ បាឋកថា និងល្ខោនវេទិកា «ខ្ញុំមិនមែនជាក្រណាត់ស»

បាឋកថា និងល្ខោនវេទិកា «ខ្ញុំមិនមែនជាក្រណាត់ស»

តើអ្នកគិតថាសាច់រឿងនេះនិយាយអំពីអ្វី នៅពេលអ្នកបានឮចំណងជើងដូច្នេះ ? សូមចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាឈ្វេងយល់អំពីបញ្ហាស្ត្រី ក៏ការលើកម្ពស់ស្ត្រី ក្នុងបរិបទប្រទេសកម្ពុជា ។ នៅក្នុងកម្មវិធីបន្តបន្ទាប់ទៅនេះ អ្នកចូលរួមនឹងរៀនស្វែងយល់បន្ថែមលើប្រធានបទតាមរយៈល្ខោនវេទិកា។

សហដឹកនាំដោយ៖ វាគ្មិន៖ បុណ្យ រចនា សហស្ថាបនិក និង នាយិកាប្រតិបត្តិនៃអង្គការ ក្លាហាន ល្ខោនវេទិកាដឹកនាំដោយ៖ អង្គការសកម្មភាពសិល្បៈខ្មែរ

ពេលវេលា៖
៣:០០-៤:៣០
ល្ងាច

តម្លៃ៖
ចូលរួមដោយសេរី

ទីតាំង៖
អង្គការមិត្តសំឡាញ់, 215, Street 13, Sangkat Chey Chumneas Khan Daun Penh, Phnom Penh


រៀបចំដោយ៖

គាំទ្រថវិកាដោយ៖

គាំទ្រដោយ៖

ដៃគូផ្សព្វផ្សាយ៖


ឧបត្ថម្ភទីតាំងដោយ៖


តាមដានព័ត៌មាន៖