(បិទទទួលពាក្យ)​ បាឋកថា «ការស្វែងរកឱកាសក្នុងវិស័យសិល្បៈ»

តើអ្នកជាសិស្សនិស្សិតសិល្បៈ សិល្បករ ឬធ្វើការក្នុងវិស័យសិល្បៈវប្បធម៌ ហើយកំពុងស្វែងរកឱកាសក្នុងវិស័យសិល្បៈមែនទេ?

សូមស្វាគមន៍មកកាន់បាឋកថា “ការស្វែងរកឱកាសក្នុងវិស័យសិល្បៈ” ដែលមានការចូលរួមពីវាគ្មិន ចែករំលែកបទពិសោធន៍ស្វែករកឱកាស ការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ឱកាសនោះ និងប្រភពស្វែងរកឱកាសមួយចំនួន ផងដែរ។ អ្នកចូលរួមក៏នឹងមានឱកាសសួរសំណួរទៅកាន់វាគ្មិន។

ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទង ០១០៩៤១២២៤ ឬ sormanak@cambodianlivingarts.org

បន្ទាប់ពីចប់បាឋកថាមក ធ្វើឱ្យខ្ញុំកាន់តែយល់អំពីខ្លួនឯងច្បាស់ និងគិតអ្វី ហើយត្រូវបង្កើតគម្រោងអ្វី សម្រាប់ខ្លួននាថ្ងៃអនាគតចំពោះខ្លួនឯងជាសិល្បករឯករាជ្យម្នាក់ត្រូវតែដាក់គោលដៅច្បាស់លាស់។ យោបល់ត្រឡប់របស់អ្នកចូលរួម

កម្រងរូបថតពីកម្មវិធីកន្លងទៅរៀបចំដោយ៖


តាមដានព័ត៌មាន៖