បាឋកថានិងវេទិកាពិភាក្សា៖ បរិយាបន្ន សមធម៌ និងភាពចម្រុះនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈ

បើទោះបីជាសិល្បៈតែងតែត្រូវបានទទួលស្គាល់ទៅលើធម្មជាតិរបស់វា ដែលមានលក្ខណៈច្នៃប្រតិដ្ឋហើយដែលអាចបំបែកបទដ្ឋានផ្សេងៗយ៉ាងណាក៏ដោយ សិល្បៈនៅតែមានភាពខ្វះខាតលើភាពចម្រុះ សមធម៌ និងបរិយាបន្ន ដោយសារតែមានបែបផែនបង្កប់ជាច្រើនផ្សាភ្ជាប់នឹងពាក្យថា “សិល្បករ” ។ មិនថាជាទម្រង់សិល្បៈចក្ខុទស្សន៍ សិល្បៈអក្សរសិល្ប៍ ឬសិល្បៈទស្សនីយភាព បែបផែនបង្កប់ទាំងនោះកំពុងបង្កភាពប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ និងដោយប្រយោល ចំពោះសិល្បករដែលមកពីក្រុមភាគតិចផ្សេងៗគ្នាដូចជា សិល្បករដែលមានពិការភាព, សិល្បករមកពីសហគមន៍ឥន្ទនូ និងសិល្បករមកពីក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចផ្សេងៗគ្នា។

ដើម្បីចូលរួម សូមចុះឈ្មោះជាមុនក្នុងទម្រង់នៅខាងស្តាំដៃ និងព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងតាមរយៈ៖ ០១០ ៩៤១ ២២៤


រៀបចំដោយ៖


តាមដានព័ត៌មាន៖