ការសម្តែងអត្តសញ្ញាណ

ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង៖
១០ ខែធ្នូ

ទីតាំង៖
ឧទ្យាន Coconut Park

ការសម្តែងអត្តសញ្ញាណ

ជាវេទិកាសម្រាប់យុវជនចូលរួមដើម្បីលើកស្ទួយតម្លៃនៃភាពចម្រុះតាមរយៈសិល្បៈ ដោយបង្ហាញអំពីសារបំណងរបស់ខ្លួន និងដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់យុវជនស្តីពីសមធម៌យេនឌ័រ ភាពចម្រុះ និងបរិយាបន្នសង្គម ។

កម្រងរូបភាព