១៦ និង​ ១៨ កុម្ភៈ តន្រ្តីសហសម័យ «សំឡេង»

តន្រ្តីសហសម័យ «សំឡេង»

“សំឡេង”, តើជាសំឡេងនរណា ? តើវាចេញមកពីណា ? តើវាកំពុងតែប្រាប់ពីអ្វី ? សំឡេង គឺជាការធ្វើពិសោធតន្ត្រីថ្មីមួយ ជាមួយនឹងរបាំសហសម័យ ។ សំឡេង នឹងនិយាយជំនួសអ្នកនិពន្ធតន្រ្តី តាមរយៈការពិសោធតន្ត្រីដែលមានឧបករណ៍តន្ត្រីប្រមាណជា ១០ រួមមាន ឧបករណ៍តន្ត្រីបុរាណខ្មែរ ឧបករណ៍តន្ត្រីសម័យ និងឧបករណ៍តន្ត្រីមកពីបស្ចឹមប្រទេស ។

និពន្ធដោយ៖ រស់ សុគន្ធា
ទីប្រឹក្សាសិល្បៈ៖ នួន សុវិទូ

ពេលវេលា៖
៦:៣០-៧:៣០
យប់

តម្លៃ៖
២០០០០៛
(៥ ដុល្លារ)

ទីតាំង៖
វិទ្យាស្ថានបារាំង, No. 218, Keo Chea (St. 184), 12211 Phnom Penh, Phnom Penh, Cambodia


រៀបចំដោយ៖

គាំទ្រថវិកាដោយ៖

គាំទ្រដោយ៖

ដៃគូផ្សព្វផ្សាយ៖


ឧបត្ថម្ភទីតាំងដោយ៖


តាមដានព័ត៌មាន៖