ការស្វែងរកជំនួយមូលនិធិសម្រាប់គម្រោងសិល្បៈ

នៅក្នុងបាឋកថានេះ ក្រៅពីបានយល់ដឹងពីគន្លឹះនៅក្នុងការស្វែងរកប្រភពទុនឬមូលនិធិ អ្នកនឹងមានឱកាសឆ្លុះបញ្ចាំងនិងទាញយកគំនិតថ្មីៗ ចេញពីបទពិសោធន៍នានាដែលអ្នកធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ជុំវិញកិច្ចការហិរញ្ញវត្ថុរបស់គម្រោងសិល្បៈរបស់អ្នក។ 

សិល្បករនឹងទទួលបានគ្រឿងផ្សំថ្មីមួយជាទីគាប់ចិត្តដែលអាចប្រើប្រាស់បានសម្រាប់ជំហានបន្ទាប់ ក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងទៅដល់ការកៀរគរថវិកាគាំទ្រស្នាដៃសិល្បៈរបស់ពួកគេ។ 

ដើម្បីចូលរួម សូមចុះឈ្មោះជាមុនក្នុងទម្រង់នៅខាងស្តាំដៃ។ សម្រាប់អ្នកមានអ៊ីម៉េល នឹងទទួលបានអ៊ីម៉េលរំលឹកពីកម្មវិធីនិងតំណភ្ជាប់ Zoom (សម្រាប់តែអ្នកចូលតាម zoom)។ សម្រាប់អ្នកពុំទាន់មានអ៊ីម៉េល ក្រុមការងារទាក់ទងទៅតាមរយៈលេខតេលេក្រាម។ លេខទូរសព្ទទាក់ទង៖ ០១០ ៩៤១ ២២៤


រៀបចំដោយ៖


តាមដានព័ត៌មាន៖