ថ្ងៃទី ៤ មីនា សិក្ខាសាលាចលនារាំបែបច្នៃប្រឌិត «មនុស្សគ្រប់រូបមានតម្លៃស្មើគ្នា»

សិក្ខាសាលាចលនារាំបែបច្នៃប្រឌិត «មនុស្សគ្រប់រូបមានតម្លៃស្មើគ្នា»

សិក្ខាសាលានេះ ផ្ដោតទៅលើការរុករកនូវសមភាព ការទទួលយក ការចេះកែសម្របសម្រួល និង រុករកនូវភាពខុសៗគ្នារបស់មនុស្សគ្រប់រូបផងដែរ។ វាជាសិក្ខាសាលាមួយដែលប្រើប្រាស់នូវចលនារាង្គកាយដើម្បីបង្កើតជាចលនារាំបែបច្នៃប្រឌិត ក៍ដូចជាបង្ហាញនូវគោលការណ៍ណែនាំស្ដីពីបរិយាបន្នដែលអេពិកអាតប្រកាន់ខ្ជាប់ និងដើម្បីលើកទឹកចិត្តអោយមានសង្គមមួយដែលមានលក្ខណៈបរិយាបន្នកាន់តែប្រសើរសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នារស់នៅ។

ដឹកនាំដោយដោយ៖ អេពិកអិនខោនធើ

ពេលវេលា៖
៣:០០-៤:៣០
ល្ងាច

តម្លៃ៖
ចូលរួមដោយសេរី

ទីតាំង៖
អង្គការមិត្តសំឡាញ់, 215, Street 13, Sangkat Chey Chumneas Khan Daun Penh, Phnom Penh


រៀបចំដោយ៖

គាំទ្រថវិកាដោយ៖

គាំទ្រដោយ៖

ដៃគូផ្សព្វផ្សាយ៖


ឧបត្ថម្ភទីតាំងដោយ៖


តាមដានព័ត៌មាន៖