(បិទទទួលពាក្យ) ប្រកាសជ្រើសរើស «មូលនិធិដាំដុះ»

សិល្បៈខ្មែរអមតៈមានសេចក្តីរីករាយ នឹងប្រកាសបើកមូលនិធិ “ដាំដុះ” សម្រាប់គម្រោង ដល់សិល្បករ និងអ្នកបម្រើការងារក្នុងវិស័យសិល្បៈ និងវប្បធម៌។

គម្រោងមូលនិធិនេះ បង្កើតឡើងដើម្បីជួយសិល្បករ និងអ្នកបម្រើការងារក្នុងវិស័យសិល្បៈ និងវប្បធម៌ក្នុងការ៖ អភិវឌ្ឍគម្រោងច្នៃប្រឌិតថ្មីៗ គម្រោងសិល្បៈសហគមន៍ គម្រោងស្រាវជ្រាវតន្រ្តីដែលប្រឈមនឹងការបាត់បង់ គម្រោងស្រាវជ្រាវទាក់ទងទៅនឹងសិល្បៈវប្បធម៌កម្ពុជា។

ជាពិសេស ពួកយើងចង់គាំទ្រដល់អ្នកដែលមិនធ្លាប់ទទួលបានឱកាសបែបនេះពីមុនមក។ គោលបំណងរយៈពេលវែងនៃ មូលនិធិ “ដាំដុះ”សម្រាប់គម្រោង គឺដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍវិស័យសិល្បៈក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលផ្តោតសំខាន់ជាពិសេសទៅលើ គំនិតច្នៃប្រឌិត និងភាពជាអ្នកដឹកនាំ។

«មូលនិធិដាំដុះខ្នាតតូចសម្រាប់គម្រោងជាកត្តាជំរុញមួយដែលបានផ្តល់ការឧបត្ថម្ភគាំទ្រ និងជួយសម្រួលយ៉ាងខ្លាំងដល់ដំណើរការការងារស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំពីឧបករណ៍ភ្លេងជនជាតិដើមភាគតិច ឱ្យខ្ញុំមានឱកាសកត់ត្រា និងចងក្រងសម្រាប់យុវជនជំនាន់ក្រោយ។» ទីវ ស៊ីម, អ្នកទទួលបានមូលនិធិដាំដុះសម្រាប់គម្រោងមកពីខេត្តរតនគីរី

អ្នកទទួលបានមូលនិធិដាំដុះរៀបចំដោយ៖

ផ្ដល់មូលនិធិដោយ៖


តាមដានព័ត៌មាន៖